Logo Stichting Lonnekerberg

AirForceFestival en de gemeente Enschede

 

* Op 22 maart 2016 wordt door dBcontrol in opdracht van E. Lubbers exploitant van de evenementenlocatie Vliegveld Twenthe, een rekenmodel opgesteld dat dient als bijlage voor de vergunningaanvraag voor een toekomstig dancefestival. (bestand te groot om toe te voegen)

* Op 27 mei 2016 wordt door Unity Hardcore aan de gemeente een evenementenvergunning aangevraagd voor het Airforce Festival.

*  Op 10 juni wordt door de organisator een omgevingsvergunning aangevraagd. (document te groot)

*  Op 20 juni waarschuwt StiL de gemeente dat er voor het festival een ontheffing FFwet nodig is.

brief B&W 20 juni 2016-2

*  Op 28 juni waarschuwt ook Landschap Overijssel  de gemeente voor de schadelijke gevolgen  voor de natuur.

waarschuwingsmail van LO mbt AFF

*  Op 11 juli 2016 mailt de gemeente de organisator dat het festival alleen kan doorgaan als de organisator  vóór 15 juli aantoont dat er geen sprake is van een natuurverstoring.

Uit die mail blijkt immers :

  1. voor de koninklijke weg (verkrijgen verklaring van geen bezwaar) is het te laat. Dit zou nog 16 weken duren.
  2.  Van Eck heeft geen ontheffing FFwet voor evenementen
  3.  Dus het evenement kan alleen doorgaan als er een rapport ligt waaruit blijkt dat er geen sprake is van overtreding Ffwet
  4.  Eea moet vóór 15 juli (dus binnen 4 dagen!) zijn geregeld.

Mail-gemeente-organisator AFF

*  Op 13 juli komt Tauw met een eerste rapport. Tauw 13 juli

In dit rapport stelt Tauw dat er mogelijk wel sprake is van een overtreding van de wet, maar dat daarvoor een ontheffing kan worden verkregen.

Nb: Dit rapport komt twee dagen na het verzoek van de gemeente; Het is door het ontbreken van een voorblad en vermelding opdrachtgever onduidelijk wie dit rapport heeft aangevraagd.

* Op 18 juli komt Tauw met een tweede rapport.  Tauw 18 juli 2016

In dit rapport concludeert Tauw dat er in geen enkel geval sprake is van overtreding van de wet en er dus geen ontheffing hoeft te worden gevraagd. ( nb. het aanvragen van een ontheffing zou 16 weken duren)

Mede gelet op het feit dat tussen het opstellen van het rapport-Tauw

2016a en het rapport-Tauw 2016b slechts vijf dagen zitten, ontstaat de indruk dat de
aanvrager en/of de gemeente niet uit de voeten kon met het eerste rapport en dat daarom
verzocht is om een nieuw rapport dat zodanig is geschreven dat de omgevingsvergunning
zonder verklaring van geen bedenkingen kon worden afgegeven.
Nb: Het is door het ontbreken van een voorblad en vermelding opdrachtgever onduidelijk wie dit rapport heeft aangevraagd.

 

 * Op 26 juli 2016 verleent de gemeente een evenementen- en een omgevingsvergunning

Integrale evenementenvergunning 

244 Besluit op aanvraag omgevingsvergunning.7`

* Nb: De gemeente heeft contact gehad met RVO over het verlenen van de vergunning ( pag 9 omgevingsvergunning); Dit is opmerkelijk. Of het is zo duidelijk dat er geen Ffw-ontheffing nodig is, óf er zijn twijfels. In het eerste geval kan de gemeente beslissen. In het tweede geval dient de koninklijke weg bewandeld te worden: het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij RVO. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente niet zeker was van haar zaak. Er was echter geen tijd meer voor de koninklijke weg. Die procedure neemt immers 16 weken in beslag. Het lijkt er dus op dat onder tijdsdruk de gemeente zonder Ffw-toetsing een besluit heeft genomen.

*Op  27 juli 2016 tekent de Stichting Lonnekerberg bezwaar aan tegen het verlenen van die vergunningen en verzoekt om een voorlopige voorziening.  016-07-27 bezwaar Airforce Festival (v0.1) 2016-08-01

B en W Enschede 2016-08-03 aanvullend bezwaarschrift (v0.1)

In het kort  betoogt StiL dat er voor de omgevingsvergunning voor het festival de koninklijke weg had moeten worden gevolgd.  Dat is niet gebeurd. Die vergunning had dus niet verleend mogen worden. Daarnaast is de evenementenvergunning in strijd met de Algemene wet bestuursrecht: niet zorgvuldig voorbereid en niet deugdelijk gemotiveerd.

*   Op 4 augustus 2016 kwam bij de behandeling van de voorlopige voorziening naar voren:

  1. dat er reeds op 22 maart 2016 een rapport van dBcontrol lag, terwijl bij de vergunningaanvraag een verkort rapportje wederom van dBcontrol over de invloed op vleermuizen werd toegevoegd.  analyse geluid voor Lonnekerberg dBcontrol 13 juli 2016 (rapport van 22 maart is te groot). Uit het eerste rapport bleek er een grotere geluidsbelasting te zijn.
  2. Op 2 augustus heeft de Zoogdiervereniging een second opinion rapport geschreven mbt de invloed van het festival op vleermuizen. De zoogdiervereniging zegt daarin dat er weinig onderzoek is naar dergelijke effecten, maar dat bij het aantreffen van vleermuizen van communautair belang geen risico genomen zou moeten worden.  N2016004 Second opinion vliegveld Twente (2)
  3. op woensdag 3 augustus 2016 beantwoordde Eelerwoude per mail enkele vragen op verzoek van de gemeente. Deze vragen zijn erg selectief gesteld en de antwoorden geven een onvolledig beeld.  De bevindingen van de Zoogdiervereniging zijn hierin niet terug te vinden. Erger nog: Eelerwoude verzuimt aan te geven dat er in mei, juni en juli 2016 door hun medewerkers op de Strip diverse waarnemingen zijn gedaan van beschermde  diersoorten. Dat moet de gemeente geweten hebben. De informatie die bij de gemeente bekend was is echter niet bij de rechter bekend gemaakt.mail Eelerwoude aan gem E’de mbt AFF vliegroutes
  4. Tauw komt op 4 augustus met een derde rapport. Ook in dit rapport wordt de informatie over beschermde dieren onvolledig meegenomen.

* De voorlopige voorziening dient op 4 augustus. De rechter besluit het verzoek af te wijzen. Op 11 augustus wordt de gemotiveerde schriftelijke uitspraak ontvangen. 2016-08-10 Uitspraak rb Zwolle (v0.1)

Nb. In het onderzoek “basiskartering 15 december 2016” staat welke waarnemingen Eelerwoude al vóór de beantwoording van de vragen van de gemeente had  gedaan.   eindrapport basiskartering 2016 Eelerwoude 151216

Conclusie: Toen de gemeente de vergunningen verstrekte had zij méér informatie over 1. de geluidsbelasting van het evenement, en 2. over de aanwezige beschermde diersoorten op het festivalterrein. Deze informatie is onvoldoende meegewogen in de vergunningsprocedure.

Op 6 augustus vindt het Airforce Festival plaats. De afdeling handhaving van de gemeente doet geluidsmetingen op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en elders. Het festival was tot ver in Enschede te horen. 2016-08-11 Rapport geluidmeting Air Force Festival

* Op 6 december wijst de gemeente het bezwaar van StiL af.

    2016-11-24 advies commissie bezwaarschriften

1012452 2016-12-06 beslissing op bezwaar 1012450

* Op 13 januari 2017 stelt StiL bij de rechtbank in Zwolle beroep in (beroepsschrift te groot). De zitting staat gepland voor 7 juni 2017