Logo Stichting Lonnekerberg

Kerngebieden

 

De Lonnekerberg is onderdeel van een samenhangend netwerk van natuurgebieden rond de luchthaven. Als een parel in een ketting. De verschillende parels rond de luchthaven maken samen de ketting waarin uitwisseling tussen soorten mogelijk is. Daarom zet Stil zich in voor de hele ketting. Voor een mooie ketting is immers een goede conditie van alle parels benodigd. Dit zijn de kerngebieden:

 

De Lonnekerberg

De Lonnekerberg ligt op een stuwwal dat bestaat uit zand-, grind-, en kleilagen. Daar waar het regenwater op de stugge kleilaag stuit, ontstaan grote waterlichamen ofwel bronnen. Het water uit deze bronnen stroomt horizontaal over de kleilaag tot het boven de grond zijn weg als beekje kan vervolgen. De aanplant van bossen met talloze greppels en rabatten heeft dit proces verstoord. Door de greppels af te dammen laten Landschap Overijssel en Waterschap Regge en Dinkel de bronnen weer stromen.

De Lonnekerberg behoort qua soortensamenstelling tot een van de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland! Er groeien een zeer groot aantal waardevolle paddenstoelen, er komt bijzondere vegetatie voor (met name in de bermen en langs de beeklopen), het gebied herbergt een aantal zeer bijzondere vleermuissoorten en de zeldzame boommarter is een vaste bewoner.

 

Het Lonnekermeer

Begin twintigste eeuw werden op dit landgoed twee grote plassen gegraven. Het zand was nodig voor het ophogen van het spoorwegemplacement van Hengelo. In die tijd werden ook de luxe villa, boswachterswoning en boerderij gebouwd. De Blankenbellingsbeek vindt deels via een duiker zijn weg over het landgoed. De twee plassen van het Lonnekermeer – ooit voor zandwinning gegraven, maar ondiep gebleven – hebben zeldzame begroeiing en bevatten een populatie van de gevlekte witsnuitlibel. Het gebied met haar stuwwallen ontstond in de voorlaatste ijstijd 100.000 jaar geleden. De stuwwallen vormen de bron voor het ontstaan van de beekdalen in de dekzandruggen die nu nog in het landschap te zien zijn. Het patroon van beken die tussen dekzandruggen liggen zie je nog altijd..

De hoge natuurwaarden van de plassen maken samen met de schraalgraslanden en natte heide in het oostelijke deel dat ook het Lonnekermeer onder de regeling Natura 2000 valt.

 

Het Holthuis

Een fraaie afwisseling van cultuurgronden en eikenbossen kenmerken dit landgoed. Vanaf de Lonnekerberg stroomt via een zeer smalle ecologische verbinding de natuurlijke Jufferbeek over het landgoed. Deze natuurlijk meanderende waterloop kent hoge waterstanden. Om de leefomgeving van waterorganismen te verbeteren, heeft Landschap Overijssel zich samen met de Universiteit van Wageningen met succes ingezet voor een verhoging van het organisch materiaal in de beek.

 

 De Wildernis

De Wildernis is een nieuw landgoed met bossen, heidevelden en oude cultuurgronden. Vanaf de Lonnekerberg stromen er een aantal beken door het gebied. In het zuidelijke deel ligt het Sterrebos met een monumentaal lijnenpatroon. Het Hartjesbos in het noordelijke deel heeft heideveldjes en met houtwallen omgeven hooimaten die vroeger met beekwater werden bevloeid. Deze zogeheten vloeiweiden behoren tot de ‘topnatuur’ van Nederland en vallen daarmee onder de regeling Natura 2000.

 

Hof Espelo

Op dit eeuwenoude kleinschalige Twentse landgoed zie je hoe mooi natuur en cultuur met elkaar verweven kunnen zijn. Oude lanen leiden je langs bloeiende akkers en grazige weilanden. De oude boerderijen vertellen ieder hun eigen oude verhaal en liggen als parels in het Twentse landschap. Over het landgoed stromen twee beken die ontspringen bij het buurtschap Lonneker. Het landgoed bestaat uit een stelsel van lanen, waarbinnen bossen en landbouwgronden elkaar afwisselen. Aan de zuidzijde is de oude heide bewaard gebleven. In de Tweede Wereldoorlog werden op het landgoed rolbanen aangelegd die voor een oplettend oog nog altijd zichtbaar zijn.

 

Het Hartjesbosch

Het Hartjesbos in het noordelijke deel heeft heideveldjes en met houtwallen omgeven hooimaten die vroeger met beekwater werden bevloeid. Deze zogeheten vloeiweiden behoren tot de ‘topnatuur’ van Nederland en vallen daarmee onder de regeling Natura 2000.

 

Het Haagsche Bos

Het Haagse Bos was vroeger een productiebos. Bomen werden er geplant voor de houtproductie. Dankzij de inzet van boswachters van Natuurmonumenten is het Haagse Bos nu een meer natuurlijk bos. Spechten hebben er hun intrek genomen en in het voorjaar hoor je prachtige vogelconcerten van zwarte mezen, kuifmezen en vuurgoudhaantjes.