Logo Stichting Lonnekerberg

Betaalplanologie op De Strip?

 

*Op 11 december 2013 vraagt ADT een ontheffing van de Flora en Faunawet aan bij RVO om werkzaamheden op het voormalige vliegveld terrein te kunnen uitoefenen.

ADT alg 11 dec 2013 Ontheffingsaanvraag Flora en faunawet

* Op 18 december 2013 wordt met Van Eck een intentieovereenkomst gesloten over aankoop en gebruik terrein. Intentieovereenkomst werkparken 18 december 2013 (2)

NB: Van Eck betaalt een basisbedrag voor het terrein, bij elke ruimere vergunning of verruiming van het bestemmingsplan gaat hij extra betalen (zie pagina 5). De gemeente wordt dus rijker van het verstrekken van meer vergunningen voor dit gebied.

Er wordt dus bij de diverse vergunningen en bestemmingsplan betaald door Van Eck . Betalingsschema:

  • 517.000 bij PAB Hangar 11
  • 517.000 bij het onherroepelijk worden van PAB de Strip (omgevingsvergunning).
  • 517.000 bij onherroepelijk worden van een PAB voor de overige gronden (omgevingsvergunning)
  • 517.000 bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Dat lijkt erg op betaalplanologie.

*  Op 1 juli 2014 koopt Van Eck het gebied    Afschrift openbaar register digitaal Hyp4 dl 64560 nr 67 

In het kort samengevat:

De akte is gepasseerd in juni 2014, dus in DEZE raadsperiode. In de vorige raadsperiode was slechts sprake van een intentieovereenkomst tussen ADT en van Eck.

Zie: koopsom:
–        3.102.273 bij aankoop (betaald)
–        517.000 bij projectafwijkingsbesluit Hangar 11 (betaald)
–        517.000 bij onherroepelijk projectafwijkingsbesluit De Strip, nog niet betaald want nog niet onherroepelijk, pas na Raad van State procedure.
–        517.000 bij onherroepelijk projectafwijkingsbesluit overige gronden, niet duidelijk wat dit is, niets in procedure, onduidelijk of dit wel betaald zal worden.
–        517.000 bij onherroepelijk bestemmingsplan, in februari in de raad, maar nog lang niet onherroepelijk (pas na Raad van State procedure)

Totaal dus (als alles wordt betaald, hetgeen niet zeker is):  € 5.170.456,= voor 50 hectare is ca. € 10,= per vierkante meter!

   Afschrift openbaar register digitaal Hyp4 dl 64560 nr 67 

NB1: Het koopcontract is niet openbaar. In het openbare afschrift staat onder meer:

Koper is zich bewust dat in het kader van Flora en Fauna, bestemmingsplan en Milieu effectrapportage (MER) eisen kunnen worden gesteld. Van Eck wist dus van mogelijke beperkingen op grond van de Flora en Faunawet.

NB2: Van Eck betaalt 10 euro per m2. Dit is de prijs van landbouwgrond. Hij krijgt van de gemeente vervolgens wel in het bestemmingplan mogelijkheden het terrein te bebouwen. Bedrijventerrein kent echter een marktwaarde van 80-120 euro per m2.
Omdat de gemeente Enschede teveel bedrijventerrein heeft, moet elders bedrijventerrein worden afgeschreven. De gemeente verkoopt dus terrein voor 10 euro per m2, en schrijft tegelijk terrein af voor 80-120 euro per m2.   aanslag Financien TC,  krantenartikel 31 maart 2017, Twente vandaag.

NB3: In het nog niet vastgestelde bestemmingsplan krijgt Van Eck de mogelijkheid 53.000 vierkante meter footprint aan bebouwing toe te voegen. Bij een bouwhoogte van 20 meter (5 verdiepingen) betekent dat een toevoeging van 265.000 vierkante meter BVO.

* Op 12 december 2014 krijgt ADT een  Algemene ontheffing Flora en Faunawet voor een beperkt aantal diersoorten om het voormalig vliegveldterrein te kunnen ontginnen. Deze ontheffing geldt NIET voor een aantal zeer beschermde soorten, NIET voor evenementen, en NIET voor andere partijen. generieke ontheffing

Uit de Algemene Ontheffing:

“De deelgebieden “Oostkamp” en de “Strip” worden mogelijk gebruikt voor evenementen. Deze ontheffing beperkt zich echter enkel tot de werkzaamheden die voor het aanleggen en ontwikkelen van het project gepland zijn. Effecten van evenementen op de beschermde plant- en/of diersoorten zijn hierbij buiten  beschouwing gelaten”.  Dit betekent dat er bij evenementen alsnog een Flora en Faunawet toetsing moet plaatsvinden.

*StiL maakt op 22 januari 2015 bezwaar bij RVO tegen deze generieke ontheffing

* Op 12 oktober 2015 neemt RVO een besluit

          492-10340 bob tegen alg ontheffing Stichting Lonnekerberg (003)

* In de tijd hierna doet StiL diverse verzoeken  aan de gemeente om handhavend op te treden tegen overtredingen in het gebied. In haar brief aan Van Eck van 18 oktober 2016 constateert de gemeente dat er sprake is geweest van meerdere overtredingen. vooraankondiging aanschrijving de strip

NB. De gemeente stelt vast dat er overtredingen plaatsvinden, maar geeft alleen een waarschuwing. De overtredingen met illegaal gebruik van het terrein, illegale plaatsingen van lichtmasten, en andere schadelijke activiteiten blijven helaas bestaan.

De vraag is waarom de gemeente nog steeds niet handhavend optreedt. Wellicht speelt mee dat de gemeente een financieel belang heeft bij ruimere vergunningen voor de Strip?

StiL blijft hier aandacht voor vragen, om zo de natuurwaarden in het gebied te beschermen.