Logo Stichting Lonnekerberg

AirForceFestival en RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland)

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een onderdeel van het ministerie van economische Zaken. Tot 1 april 2017 was deze dienst ook belast met de handhaving van de naleving van de natuurbeschermingsregels zoals vastgelegd in de (oude) Flora en Faunawet op het voormalig militaire terrein in Twente. Sinds 1 april 2017 is de Provincie op dit terrein het bevoegd gezag om de nieuwe Wet Natuurbescherming te handhaven.

*  Op 30 juni 2016 stuurt StiL een brief aan RVO met het verzoek te gaan handhaven op het Airforce   festival in verband met overtreding Ffwet.

30 juni brief aan RVO-nr1-airforcefestival-2

*  RVO wijst het verzoek op 3 augustus af. RVO concludeert dat er op basis van door gemeente en organisatie verstrekte informatie het festival op de natuur slechts een beperkt en eenmalig effect heeft. {nb. later komt RVO tot een ander oordeel, zie hierna}

Afwijzing handhavingsverzoek Airforce festival Lon-2

* StiL tekent op 12 september 2016  bezwaar aan. Het Airforce festival was een van de zwaarste festivals van Nederland in een zeer kwetsbaar gebied. Door vuurwerk, licht en geluidsbelasting van het festival zijn ingrijpende gevolgen voor een aantal zeer kwetsbare dieren te verwachten. Bovendien lijkt niet alle relevante informatie bij de beoordeling betrokken te zijn. 12092016bezwaar weigeren handhaven RVO

* Naar aanleiding van het  bezwaar heeft er op 7 december 2016 een hoorzitting plaatsgevonden in Den Haag, waar ook de initiatiefnemer van het festival en de eigenaar van het terrein bij aanwezig waren.

* Op 19 december 2016 heeft de zoogdiervereniging een memo opgeleverd waarin LO gevraagd heeft om de feitelijke gevolgen/invloed van het Airforcefestival op vleermuizen te beschrijven. Deze memo is aan RVO gestuurd. Belangrijke conclusie is dat de Zoogdiervereniging de vergelijking van het festival met een onweersbui als ecologisch niet correct beschouwt. In het rapport wordt dit onderbouwd. analyse zoogdiervereniging nav AFF invloed van licht en geluid op vleermuizen

*  Vervolgens is er door RVO nader onderzoek gedaan. Op basis van dit onafhankelijke onderzoek komt RVO tot een nieuwe conclusie. 2016-003330 ecologische analyse bezwaar afw hh Airforcefestival Vliegveld Twente. 1

In dit rapport van RVO van 13 maart 2017 staat:

“Op basis van de aanvullende stukken is AWN van oordeel dat het bezwaar wel nieuwe inzichten biedt die leiden tot een ander oordeel. ANW komt tot de conclusie dat er wel sprake is van overtreding van de verbodsbepalingen ‘beschadigen en vernielen van vaste ruste en verblijfplaatsen’ ten aanzien van diverse soorten vogels en vleermuizen. Ook wil ANW erop wijzen dat er stukken zijn die er op kunnen wijzen dat de initiatiefnemer bewust het bevoegd gezag tijdens de handhavingsprocedure verkeerd heeft geïnformeerd ten aanzien van het vuurwerk. Ook is ANW van mening dat het evenement een negatieve invloed heeft gehad op de Staat van Instandhouding van de zeer kritische en zeer zeldzame Bechsteins vleermuis en de vale vleermuis”.

Omdat per 1 januari de nieuwe Omgevingswet van kracht is en het terrein vanaf 1 april 2017 niet meer onder defensie valt,  is de formele afhandeling overgedragen aan de Provincie.

* De Provincie is op 21 april 2017 door StiL gevraagd snel een beslissing te nemen. 2017-04-21 Brief aan provincie