Logo Stichting Lonnekerberg

Ruiterroute Nieuwe Natuur

 

Woensdag 18 januari heeft ADT de klankbordgroep Nieuwe Natuur geïnformeerd over de uitbreiding van de ruiterroute. Bekend werd gemaakt dat de route bij restaurant Kleinsman doorgetrokken wordt. Er komt een strook van 25 meter ten zuiden van de startbaan waar ook de ruiterroute een plek vindt. Op die manier wordt voorkomen dat ruiters langs de Weerseloseweg verder moeten.

(met dank aan Manege het Twentse Ros voor de foto bij dit bericht)

 

Ruiterpad

Ruiterroute Nieuwe Natuur

sssss

Bekendmaking besluit Staassecretaris.

Beperkingen op evenemententerrein Van Eck

De Stichting Lonnekerberg zet zich in voor het behoud van de natuur op en om de Lonnekerberg. Lawaai en kunstlicht passen daar niet bij. Daarom heeft zij aan de Staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd verstorende activiteiten op het evenemententerrein van Van Eck te beoordelen als een overtreding van de Flora en faunawet. Helikoptervluchten, lawaaierige autoritten en het verstoren van het voormalig onverlichte gebied met nieuwe verlichting, waren hiervoor de aanleiding.

De Staatssecretaris is de instantie die bewaakt dat iedereen de zorgplicht voor de natuur nakomt.

De Staatssecretaris heeft op 30 december 2016 zijn besluit kenbaar gemaakt. Dit besluit houdt in dat de door Van Eck geplaatste lichtmasten op De Strip, de Bunkerstraat en de Oostkamp niet mogen branden. Branden ze toch dan verbeurt hij een dwangsom. Voor activiteiten op de Strip, zoals testritten en helikoptervluchten, die broedende vogels verstoren, wordt een waarschuwing gegeven.

Past het beoogde evenemententerrein wel in dit unieke natuurgebied? De Stichting Lonnekerberg vindt van niet. Een nieuwe invulling van dit gebied mag geen schade toebrengen aan bestaande waarden en functies. De Stichting Lonnekerberg blijft zich inzetten voor het behoud van de natuurwaarden van de Lonnekerberg en omgeving.

 

Zie hier het besluit van de staatssecretaris.

 

Staatssecretaris beperkt verstorende activiteiten evenemententerrein.

 

Inspraak StiL,

Stedelijke commissie 10 oktober 2016.

Gebiedsgerichte uitwerking structuurvisie luchthaven 2009

Geachte leden van de raad,

Vanavond wordt gesproken over de “structuurvisie luchthaven Twente”. Deze structuurvisie is door het college ter visie gelegd tegelijk met een veelheid aan bestemmingsplannen, MER, Welstandsnota en nog een hele reeks provinciale plannen.
Alles bij elkaar een paar duizend bladzijden die wij binnen een termijn van zes weken hebben moeten doorworstelen. De gebiedsvisie geeft de kaders voor de bestemmingsplannen. Wij hebben een integrale zienswijze ingediend op de gemeentelijke plannen. ( Zie hier de zienswijze )

Wij vinden het daarom een grof schandaal dat het college meent de plannen uit elkaar te moeten trekken waardoor de integraliteit teniet wordt gedaan. Als je de hele berg plannen tegelijk ter visie legt, zorg dan ook dat je de capaciteit hebt om de zaak integraal te behandelen. Nu is onze zienswijze op een volslagen willekeurige manier uit elkaar getrokken, waarbij het meeste wordt doorgeschoven naar 2017.

Achter deze werkwijze van ADT schuilt een strategie die er voor zorgt dat wij, maar ook u als gemeenteraad, op een enorme manier bedonderd worden. Ik kom daar later op terug.

Ik zal niet al onze punten van de zienswijze gaan behandelen. Ik licht er een paar uit. Ik ga daarbij hoofdzakelijk in op het gebied ten zuiden van de startbaan, met name op Oostkamp en de Strip.

1. Het gemeentelijke Geluidsbeleid wordt wel losgelaten

In het voorliggende plan wordt het gemeentelijke geluidsbeleid de facto af geserveerd, in ieder geval voor wat betreft de om het plangebied gelegen natuurterreinen. StiL heeft daar bij de behandeling van de Nota van uitgangspunten al voor gewaarschuwd. Het college heeft tijdens die behandeling aangegeven “dat dat niet zo’n vaart zou lopen’ en dat, als het aan de orde zou zijn, er vooraf met ons overlegd zou worden. Van dat overleg hebben wij niets gemerkt.

Hoe ADT met het door u vastgestelde geluidsbeleid om gaat is erg duidelijk geworden in eerdere plannen: het geluidsbeleid heeft als doel om de waarden van natuurgebieden waar geen woningen staan te beschermen. ADT stelt dat overschrijding van de normen niet erg is omdat er geen woningen staan. Dit soort cirkelredeneringen is tekenend voor de gedachtegang van deze organisatie. Als de werkelijkheid niet past in hun waarheid moet de werkelijkheid maar worden aangepast. Het loslaten van het geluidsbeleid betekent dat het buitengebied vogelvrij wordt, waar komt het volgende gezoneerde bedrijventerrein??.

2. De geluidscontour en de zonering

Bij de behandeling van de Nota van uitgangspunten is door wethouder Van Agteren als bestuurder van ADT en als lid van het College duidelijk gesteld dat karten, motorcross en autoracen niet aan de orde zou zijn.
Twee opmerkingen daarop:

– Door de zogenaamde “inwaartse zonering” wordt categorie 4.2 aan de rand van het bedrijventerrein gelegd. Door die term wordt u op het verkeerde been gezet. Niet vermeld

wordt dat daardoor zwaardere categorieën in het middendeel mogelijk worden. Door de geplande geluidscontour kan, zodra het bestemmingsplan is vastgesteld, een vergunning niet meer worden geweigerd. Van Eck kan de geluidscontour vullen, de categorie is daarbij niet van belang want de geluidscontour is veel groter dan voor categorie 4.2 nodig is. Wij hebben meermaals gevraagd om de beschikbaarstelling van het rekenmodel waarmee de contour is bepaald. In eerste instantie werden ons 900 bladzijden invoergegevens gestuurd. Niet te ontcijferen door onze geluidsdeskundige. Het is heel gebruikelijk dat het model ter beschikking wordt gesteld maar de gemeente weigert dat. Dat geeft te denken. Bij een model is de uitkomst geheel afhankelijk van de invoer. Kennelijk spelen hier zaken die niet in de openbaarheid mogen. Het college is hier zo transparant als een betonmuur.

– In reactie op onze inspraak is het antwoord gegeven dat “het nooit de intentie is geweest om crossen en karten in algemene zin niet toe te staan”. Daar komt de aap uit de mouw. De wethouder heeft ons dus wat op de mouw gespeld!! Als toelichting geeft het college dan ook nog als antwoord dat bijvoorbeeld het karten met elektrische motoren wel mogelijk is. Dank je de koekkoek! Natuurlijk is dat mogelijk. Dat maakt geen geluid. Past prima in het huidige geluidsbeleid, dat hoeft daarvoor niet te veranderen en ook inwaarts zoneren is niet nodig. Maar waarom is er voor het elektrische karten dan een geluidscontour gepland die groter is dan nodig voor een milieucategorie 4.2?? Dat heeft het college niet uitgelegd. Als je alleen elektrisch karten wilt toestaan, verbied dan de rest. Maar dat is natuurlijk niet het geval, de ondernemer moet bediend. Dus wordt met wollige taal in de plannen de werkelijke bedoeling verhult. Wij, en u, worden hier bij de benen genomen.

3. Wel of geen bedrijventerrein

Het gebied De Strip en Oostkamp omvat ongeveer 50 hectare. Het is verkocht aan Jan van Eck. Volgens de plannen wordt het een “gezoneerd bedrijventerrein”. Maar: de benaming wordt in de beantwoording van de zienswijzen gebruikt zoals het ADT/College uitkomt. Als de omliggende gemeenten stellen dat de toevoeging van 50- hectare bedrijventerrein niet past in de regionale afspraken wordt gesteld dat het niet gaat om een bedrijventerrein. Als StiL opmerkingen maakt over de geluidszone wordt gesteld dat het wel een gezoneerd bedrijventerrein wordt. De antwoorden, en met name de tegenstrijdigheden daarin, zijn zeer opportunistisch, er wordt gesjacherd met de waarheid.

4. Landschappelijke kwaliteit

Bij de uitwerking van een gebiedsvisie zou je verwachten dat het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke kwaliteit erg belangrijk is. Het tegendeel is hier het geval.
De provincie en de gemeente hebben, als uitwerking van het advies van de commissie van wijzen, een kwaliteitsteam ingesteld. Het kwaliteitsteam heeft verschillende adviezen uitgebracht. Van het kwaliteitsteam is vernomen dat ze door ADT apert zijn tegengewerkt en dat de overheden de adviezen niet serieus neemt.

Dat bleek ook weer ten volle bij de afsluitende bijeenkomst van het kwaliteitsteam op 14 september. Bij het slotwoord kon noch de wethouder, noch de gedeputeerde een dankwoordje voor de inzet van het team over de lippen krijgen, geen bloemetje, niks. Een genante vertoning. Erger is dat de door het kwaliteitsteam opgestelde richtlijnen op geen enkele manier juridisch bindend in de plannen zijn opgenomen. Daar waar in de plannen naar de input van het kwaliteitsteam wordt verwezen bestaat die verwijzing uit lippendienst.

Kortom: het kwaliteitsteam is op een effectieve wijze door ADT “kaltgestellt”, ook hier is de werkelijkheid en de goede intenties van de wijzen en het team aangepast aan de eigen waarheid.

5. Handhaving

Ook de punten ten aanzien van handhaving worden in de beantwoording doorgeschoven naar 2017. Dit terwijl meneer Van Eck alles doet dat het college verboden heeft: er worden autoraces gehouden in de ecologische verbindingszone en op het parkeerterrein Deventerpoort, er is een slipschool actief, filmopnames buiten de daarvoor bestemde terreinen. Wekelijks overtredingen. Bij de racerijen en slipschoolactiviteiten worden geen voorzieningen getroffen om recreanten te beschermen: de races kruisen onbeschermd het belevingspad. Het is wachten op ongelukken.

Op handhavingsverzoeken wordt in het geheel niet of op een ridicule manier gereageerd. In de beantwoording op een handhavingsverzoek schrijft wethouder Hatenboer: “Sinds uw verzoek zijn er geen illegale evenementen meer geconstateerd. En tegen evenementen die misschien wel illegaal waren maar al zijn afgelopen kunnen wij niet optreden.” Veel stompzinniger kan tocht niet: het kan best illegaal zijn, maar als we er niet bij zijn kunnen we niets doen. Wel eens gehoord van een last onder dwangsom om herhaling te voorkomen?

Deze lakse manier van handhaven geeft weinig hoop op een degelijke bewaking van de geluidscontouren die in het plan is aangegeven.

Strategie van ADT

Dames en heren, ik kom terug op de achterliggende strategie. U heeft in de beantwoording op de zienswijzen gezien dat 90% van de opmerkingen niet is beantwoord maar wordt doorgeschoven naar de behandeling van het bestemmingsplan in 2017. Door het vaststellen van deze structuurvisie is de inspraak op de bestemmingsplannen niet meer relevant en niet meer zinvol: deze structuurvisie legitimeert direct alle voorgenomen bestemmingsplannen. Dat is de adder onder het gras. Als u deze structuurvisie vaststelt, heeft u feitelijk weinig meer in te brengen op de bestemmingsplannen. Wij dus ook niet. Het is daarom ook dat wij het schandalig vinden dat niet alle onderdelen van de zienswijzen zijn beantwoord.

Toon uw ware gezicht!

Dames en heren, Het bestuur van StiL bestaat uit mensen die de democratie hoog in het vaandel hebben. De procedures die hier worden gevolgd, de onvolledige informatie, het niet transparante proces, de halve waarheden en hele onwaarheden, en de manier waarop er niets wordt gedaan met onze uitgebreide inbreng hebben ons geschokt en ons vertrouwen in de democratie en in de kwaliteit van de lokale besluitvorming zwaar aangetast.

Als u democratisch besluit dat de Lonnekerberg en het nieuwe natuurgebied naar de ratsmodee moeten worden geholpen, en dat zal door deze structuurvisie en de opvolgende bestemmingsplannen zeker gebeuren, dan zullen wij ons bij dat besluit neerleggen. Maar verstop u dan toch niet achter wettelijke normen en wollig taalgebruik. Dat is laf! Heb dan de moed om als gemeenteraad recht voor z’n raap te zeggen: wij verkwanselen het buitengebied want wij vinden een handvol Fte bij Van Eck belangrijker.

Wij wensen u veel wijsheid!

10 oktober 2016 inspraak gemeenteraad

Stil spreekt in over gebiedsvisie en voelt zich bedonderd.

unnamed-1  unnamed-2

 

StiL Recreatieloop. (10km)

De Stichting Lonnekerberg organiseert een recreatieve loop van 10 km. op 10 april 2016, een week voor de Enschede marathon. De loop wordt georganiseerd vanwege de opening van 135 ha nieuwe natuur op het oude vliegveld terrein.

Na afloop wordt u een lunch aangeboden.

De “StiL recreatieloop” gaat vanaf de nieuwe natuur op het oude vliegveld over de Lonnekerberg richting Lonneker en via de grote startbaan van het vliegveld weer terug.
Een unieke en enige mogelijkheid om een keer over de imposante startbaan te lopen.

Een mooie laatste training voor de deelnemers aan een van de afstanden bij de Enschede marathon.
Er is geen tijdregistratie en er wordt niet geklokt.

Routewijziging
In verband met het broedseizoen zijn wij genoodzaakt om het parcours aan te passen. De route gaat daardoor richting Lonneker maar helaas niet door het dorp. Daar staat tegenover dat je door deze wijziging over de gehele startbaan kunt lopen. Na afloop van de loop wordt de startbaan direct weer afgesloten. Zie de kaart hieronder.

Start:

De start is op zondag 10 april om 10.45 uur aan het eind van de Grefterberghoekweg, gezien vanaf de ingang van het voormalig vliegveld. Zorg dat je op tijd je startnummer ophaalt!

Hoe kom je bij het startpunt?

Fiets:

Vanuit Enschede / Losser: via de Oldenzaalsestraat, afslag Oude Deventerweg, ingang vliegveld (=Grefteberghoekweg)
Vanuit Oldenzaal: Oldenzaalsestraat, afslag Noordergrensweg, aan het eind linksaf = Grefteberghoekweg

Auto
Uitsluitend via Oude Deventerweg naar ingang vliegveld.

Parkeren:

Wij adviseren om zo veel mogelijk per fiets naar het startpunt te komen. Kom je toch met de auto, dan kun je parkeren aan het begin van de Grefterberghoekweg op de parkeerplaats, bij de ingang van het oude vliegveld. Daarna loop je 1,5 km. naar het startpunt.

Afhalen startbewijs:

Donderdag 7 april van 19-21 uur, vrijdag 8 april van 10 – 17.30 uur en zaterdag 9 april van 9.30-17.00 uur afhalen bij Running Center, de Heurne 30 in Enschede.

Zondag kan het startbewijs afgehaald worden tussen 9.30 en 10.30 uur bij het startpunt aan de Grefteberghoekweg.

Er worden niet meer dan 300 lopers toegelaten.

Kleding:

Je kunt kleding of sporttas op eigen risico achter laten in een hangar bij de start.

Parcours:

Het parcours is zeer afwisselend, ook wat betreft de ondergrond. Een deel gaat over bospaden. Op sommige delen zijn deze wat modderig. Let dus goed op als je loopt. Er is geen tijdregistratie en er wordt niet geklokt. We gaan tijdens deze loop voor de prachtige omgeving en de unieke beleving.
Deelname is op eigen risico.

Lunch
Na afloop is er een lunch, die verzorgd wordt door hotel Savenije uit Lonneker.

Wij wensen je een hele fijne loop. Geniet van alles wat er onderweg te beleven is!

route STIL dick

 

 

Recreatieloop 10 km over startbaan.

 

Elf verschillende vleermuizen aangetroffen op de Lonnekerberg.

In opdracht van Landschap Overijssel is verkennend vleermuisonderzoek uitgevoerd in en rond natuurreservaat de Lonnekerberg.

images

Algemeen kan geconcludeerd worden dat door het aantonen van 11 vleermuissoorten – waarvan meerdere zeer zeldzame en bedreigde vleermuissoorten – de Lonnekerberg van beduidend belang is voor vleermuizen.

Eén van de conclusies verklappen we hier alvast: Door 11 aangetoonde vleermuissoorten – waarvan meerdere zeer zeldzame en bedreigde vleermuissoorten – kan onderstreept worden dat natuurreservaat de Lonnekerberg van beduidend belang is voor vleermuizen. De combinatie van de zeer zeldzame bechsteins vleermuis, vale vleermuis en brandts vleermuis foeragerend in één natuurgebied, is in Nederland recent alleen in het zuiden van Limburg aangetoond.

Lees hieronder het rapport.

Vleermuisinventarisatie Lonnekerberg, verkennend vleermuisonderzoek 2015

Landschap Overijssel onderzoekt vleermuizen op Lonnekerberg

 

Op 16 maart sprak de Gemeentelijke Commissie over de Nota van uitgangspunten voor het middengebied en over het Projectafwijkingsbesluit.

Vele organisatie en personen maakten gebruik van de mogelijkheid om hun zorgen te uiten over de voorliggende plannen. Zo ook StiL: Inspraak over de Strip en Oostkamp. Wij maken ons met name grote zorgen over de mogelijkheid die de ondernemer van Eck krijgt om veel herrie te maken op het voormalige terrein van het vliegveld die in de wijde omtrek te horen zal zijn.  Niemand weet precies hoe groot de consequenties zijn voor natuur en bewoners. Om hierover meer duidelijkheid  te krijgen stelden wij het onafhankelijke bureau Alcedo een aantal vragen. Zie hier de vragen en de antwoorden van het bureau: Advies en kaart geluidscontour ALCEDO

Uiteindelijk heeft de Gemeente besloten om het besluit over de Nota een maand uit te stellen om beter te kijken naar de consequenties. De net ingestelde Kwaliteitscommissie krijgt nu ook de kans om er naar te kijken.

Hier meer informatie over plannen de Strip en Oostkamp