Logo Stichting Lonnekerberg

Stil spreekt in over gebiedsvisie en voelt zich bedonderd.

 

Inspraak StiL,

Stedelijke commissie 10 oktober 2016.

Gebiedsgerichte uitwerking structuurvisie luchthaven 2009

Geachte leden van de raad,

Vanavond wordt gesproken over de “structuurvisie luchthaven Twente”. Deze structuurvisie is door het college ter visie gelegd tegelijk met een veelheid aan bestemmingsplannen, MER, Welstandsnota en nog een hele reeks provinciale plannen.
Alles bij elkaar een paar duizend bladzijden die wij binnen een termijn van zes weken hebben moeten doorworstelen. De gebiedsvisie geeft de kaders voor de bestemmingsplannen. Wij hebben een integrale zienswijze ingediend op de gemeentelijke plannen. ( Zie hier de zienswijze )

Wij vinden het daarom een grof schandaal dat het college meent de plannen uit elkaar te moeten trekken waardoor de integraliteit teniet wordt gedaan. Als je de hele berg plannen tegelijk ter visie legt, zorg dan ook dat je de capaciteit hebt om de zaak integraal te behandelen. Nu is onze zienswijze op een volslagen willekeurige manier uit elkaar getrokken, waarbij het meeste wordt doorgeschoven naar 2017.

Achter deze werkwijze van ADT schuilt een strategie die er voor zorgt dat wij, maar ook u als gemeenteraad, op een enorme manier bedonderd worden. Ik kom daar later op terug.

Ik zal niet al onze punten van de zienswijze gaan behandelen. Ik licht er een paar uit. Ik ga daarbij hoofdzakelijk in op het gebied ten zuiden van de startbaan, met name op Oostkamp en de Strip.

1. Het gemeentelijke Geluidsbeleid wordt wel losgelaten

In het voorliggende plan wordt het gemeentelijke geluidsbeleid de facto af geserveerd, in ieder geval voor wat betreft de om het plangebied gelegen natuurterreinen. StiL heeft daar bij de behandeling van de Nota van uitgangspunten al voor gewaarschuwd. Het college heeft tijdens die behandeling aangegeven “dat dat niet zo’n vaart zou lopen’ en dat, als het aan de orde zou zijn, er vooraf met ons overlegd zou worden. Van dat overleg hebben wij niets gemerkt.

Hoe ADT met het door u vastgestelde geluidsbeleid om gaat is erg duidelijk geworden in eerdere plannen: het geluidsbeleid heeft als doel om de waarden van natuurgebieden waar geen woningen staan te beschermen. ADT stelt dat overschrijding van de normen niet erg is omdat er geen woningen staan. Dit soort cirkelredeneringen is tekenend voor de gedachtegang van deze organisatie. Als de werkelijkheid niet past in hun waarheid moet de werkelijkheid maar worden aangepast. Het loslaten van het geluidsbeleid betekent dat het buitengebied vogelvrij wordt, waar komt het volgende gezoneerde bedrijventerrein??.

2. De geluidscontour en de zonering

Bij de behandeling van de Nota van uitgangspunten is door wethouder Van Agteren als bestuurder van ADT en als lid van het College duidelijk gesteld dat karten, motorcross en autoracen niet aan de orde zou zijn.
Twee opmerkingen daarop:

– Door de zogenaamde “inwaartse zonering” wordt categorie 4.2 aan de rand van het bedrijventerrein gelegd. Door die term wordt u op het verkeerde been gezet. Niet vermeld

wordt dat daardoor zwaardere categorieën in het middendeel mogelijk worden. Door de geplande geluidscontour kan, zodra het bestemmingsplan is vastgesteld, een vergunning niet meer worden geweigerd. Van Eck kan de geluidscontour vullen, de categorie is daarbij niet van belang want de geluidscontour is veel groter dan voor categorie 4.2 nodig is. Wij hebben meermaals gevraagd om de beschikbaarstelling van het rekenmodel waarmee de contour is bepaald. In eerste instantie werden ons 900 bladzijden invoergegevens gestuurd. Niet te ontcijferen door onze geluidsdeskundige. Het is heel gebruikelijk dat het model ter beschikking wordt gesteld maar de gemeente weigert dat. Dat geeft te denken. Bij een model is de uitkomst geheel afhankelijk van de invoer. Kennelijk spelen hier zaken die niet in de openbaarheid mogen. Het college is hier zo transparant als een betonmuur.

– In reactie op onze inspraak is het antwoord gegeven dat “het nooit de intentie is geweest om crossen en karten in algemene zin niet toe te staan”. Daar komt de aap uit de mouw. De wethouder heeft ons dus wat op de mouw gespeld!! Als toelichting geeft het college dan ook nog als antwoord dat bijvoorbeeld het karten met elektrische motoren wel mogelijk is. Dank je de koekkoek! Natuurlijk is dat mogelijk. Dat maakt geen geluid. Past prima in het huidige geluidsbeleid, dat hoeft daarvoor niet te veranderen en ook inwaarts zoneren is niet nodig. Maar waarom is er voor het elektrische karten dan een geluidscontour gepland die groter is dan nodig voor een milieucategorie 4.2?? Dat heeft het college niet uitgelegd. Als je alleen elektrisch karten wilt toestaan, verbied dan de rest. Maar dat is natuurlijk niet het geval, de ondernemer moet bediend. Dus wordt met wollige taal in de plannen de werkelijke bedoeling verhult. Wij, en u, worden hier bij de benen genomen.

3. Wel of geen bedrijventerrein

Het gebied De Strip en Oostkamp omvat ongeveer 50 hectare. Het is verkocht aan Jan van Eck. Volgens de plannen wordt het een “gezoneerd bedrijventerrein”. Maar: de benaming wordt in de beantwoording van de zienswijzen gebruikt zoals het ADT/College uitkomt. Als de omliggende gemeenten stellen dat de toevoeging van 50- hectare bedrijventerrein niet past in de regionale afspraken wordt gesteld dat het niet gaat om een bedrijventerrein. Als StiL opmerkingen maakt over de geluidszone wordt gesteld dat het wel een gezoneerd bedrijventerrein wordt. De antwoorden, en met name de tegenstrijdigheden daarin, zijn zeer opportunistisch, er wordt gesjacherd met de waarheid.

4. Landschappelijke kwaliteit

Bij de uitwerking van een gebiedsvisie zou je verwachten dat het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke kwaliteit erg belangrijk is. Het tegendeel is hier het geval.
De provincie en de gemeente hebben, als uitwerking van het advies van de commissie van wijzen, een kwaliteitsteam ingesteld. Het kwaliteitsteam heeft verschillende adviezen uitgebracht. Van het kwaliteitsteam is vernomen dat ze door ADT apert zijn tegengewerkt en dat de overheden de adviezen niet serieus neemt.

Dat bleek ook weer ten volle bij de afsluitende bijeenkomst van het kwaliteitsteam op 14 september. Bij het slotwoord kon noch de wethouder, noch de gedeputeerde een dankwoordje voor de inzet van het team over de lippen krijgen, geen bloemetje, niks. Een genante vertoning. Erger is dat de door het kwaliteitsteam opgestelde richtlijnen op geen enkele manier juridisch bindend in de plannen zijn opgenomen. Daar waar in de plannen naar de input van het kwaliteitsteam wordt verwezen bestaat die verwijzing uit lippendienst.

Kortom: het kwaliteitsteam is op een effectieve wijze door ADT “kaltgestellt”, ook hier is de werkelijkheid en de goede intenties van de wijzen en het team aangepast aan de eigen waarheid.

5. Handhaving

Ook de punten ten aanzien van handhaving worden in de beantwoording doorgeschoven naar 2017. Dit terwijl meneer Van Eck alles doet dat het college verboden heeft: er worden autoraces gehouden in de ecologische verbindingszone en op het parkeerterrein Deventerpoort, er is een slipschool actief, filmopnames buiten de daarvoor bestemde terreinen. Wekelijks overtredingen. Bij de racerijen en slipschoolactiviteiten worden geen voorzieningen getroffen om recreanten te beschermen: de races kruisen onbeschermd het belevingspad. Het is wachten op ongelukken.

Op handhavingsverzoeken wordt in het geheel niet of op een ridicule manier gereageerd. In de beantwoording op een handhavingsverzoek schrijft wethouder Hatenboer: “Sinds uw verzoek zijn er geen illegale evenementen meer geconstateerd. En tegen evenementen die misschien wel illegaal waren maar al zijn afgelopen kunnen wij niet optreden.” Veel stompzinniger kan tocht niet: het kan best illegaal zijn, maar als we er niet bij zijn kunnen we niets doen. Wel eens gehoord van een last onder dwangsom om herhaling te voorkomen?

Deze lakse manier van handhaven geeft weinig hoop op een degelijke bewaking van de geluidscontouren die in het plan is aangegeven.

Strategie van ADT

Dames en heren, ik kom terug op de achterliggende strategie. U heeft in de beantwoording op de zienswijzen gezien dat 90% van de opmerkingen niet is beantwoord maar wordt doorgeschoven naar de behandeling van het bestemmingsplan in 2017. Door het vaststellen van deze structuurvisie is de inspraak op de bestemmingsplannen niet meer relevant en niet meer zinvol: deze structuurvisie legitimeert direct alle voorgenomen bestemmingsplannen. Dat is de adder onder het gras. Als u deze structuurvisie vaststelt, heeft u feitelijk weinig meer in te brengen op de bestemmingsplannen. Wij dus ook niet. Het is daarom ook dat wij het schandalig vinden dat niet alle onderdelen van de zienswijzen zijn beantwoord.

Toon uw ware gezicht!

Dames en heren, Het bestuur van StiL bestaat uit mensen die de democratie hoog in het vaandel hebben. De procedures die hier worden gevolgd, de onvolledige informatie, het niet transparante proces, de halve waarheden en hele onwaarheden, en de manier waarop er niets wordt gedaan met onze uitgebreide inbreng hebben ons geschokt en ons vertrouwen in de democratie en in de kwaliteit van de lokale besluitvorming zwaar aangetast.

Als u democratisch besluit dat de Lonnekerberg en het nieuwe natuurgebied naar de ratsmodee moeten worden geholpen, en dat zal door deze structuurvisie en de opvolgende bestemmingsplannen zeker gebeuren, dan zullen wij ons bij dat besluit neerleggen. Maar verstop u dan toch niet achter wettelijke normen en wollig taalgebruik. Dat is laf! Heb dan de moed om als gemeenteraad recht voor z’n raap te zeggen: wij verkwanselen het buitengebied want wij vinden een handvol Fte bij Van Eck belangrijker.

Wij wensen u veel wijsheid!

10 oktober 2016 inspraak gemeenteraad