Logo Stichting Lonnekerberg

Bestemmingsplan. Wat is er gebeurd en besloten?

 

Bestemmingsplan vliegveld.

Op 12 maart 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de voormalige vliegbasis aangenomen. Wat is er afgelopen jaren gebeurd, wat is er besloten?

Voorafgaand:

In juni 2016 is het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Het betrof zowel de Noordkant met het vliegveld en het bedrijventerrein, als het Middengebied met de nieuw aan te leggen natuur en het evenemententerrein. Vooral over het evenemententerrein hebben veel dorpsbewoners en organisaties zienswijzen ingediend. De belangrijkste bezwaren in de zienswijzen betroffen vooral de te verwachten overlast van geluid, de achteruitgang van ons woongenot, de verkeersafwikkeling rond het evenemententerrein en de bedreiging van recreatie- en natuurwaarden.

Daarna werd het lange tijd stil vanuit de kant van onze gemeente. In tegenstelling tot wat de wethouder zegt hebben de organisaties die zienswijzen hebben ingediend over de inhoud bestemmingsplan, waaronder StiL, Lonnekerland, Dorpsraad, Groenberaad en Landschap Overijssel, slechts een paar weken voor 12 maart overleg over de inhoud van het bestemmingsplan gehad. Ook kregen we toen pas antwoord op de in 2016 ingediende zienswijzen. Wij hebben dat ronduit als teleurstellend ervaren. Achteraf kunnen we ook stellen dat wij daardoor de raadsleden niet optimaal hebben kunnen informeren over de inhoud, de nadelen en gevolgen van het bestemmingsplan voor de omgeving (dorp en natuur). Met name waar het de geluidsproductie betreft, een zeer ingewikkelde materie. Mede ook door de vaak onduidelijke en verwarrende informatie van de gemeente zijn ook bij raadsleden veel misverstanden ontstaan. De organisaties hebben daarom steeds weer raadsleden moeten informeren en halve informatie moeten aanvullen. Er kan in dit dossier dan ook absoluut niet gesproken worden van een optimaal proces van voorbereiding en besluitvorming.

Gesprekken met politieke partijen.

StiL heeft met bijna alle partijen, rondleidingen in de omgeving en/of gesprekken gevoerd. Burgerbelangen, de partij die zegt op te komen voor de burger, en VVD lieten weten dat zij te druk waren en zagen geen kans om tijd vrij te maken. Met alle andere partijen is zeer constructief overleg geweest. Wij kregen signalen dat men zich ook zorgen maakte over de enorme geluidscontour die buiten het evenemententerrein komt te liggen en de zware milieucategorie die wordt toegestaan. De geluidsruimte die hierdoor ontstaat mag de ondernemer straks dagelijks ‘vullen’ met geluid.
Een week voor de raadsvergadering kwam steeds meer het beeld naar voren dat het begrip “organisch ontwikkelen” ook kan inhouden dat er een veel te ruime vergunning zou worden verstrekt, wat kan leiden tot ongewenste ontwikkelingen. De ondernemer wil niet aangeven welke activiteiten hij wil gaan uitvoeren. Het niet vertellen wat hij gaat doen zorgt er bovendien voor dat er achterdocht ontstaat over zijn bedoelingen. Als de vergunning eenmaal is afgegeven kan de gemeente het niet meer terugdraaien. Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen is het beter een kleinere geluidscontour te vergunnen en deze later te vergroten als de noodzaak daartoe wordt aangetoond.
Een kleinere geluidscontour stelt het belang van burgers en omwonenden centraal, terwijl er wel voldoende ruimte wordt geboden aan de ondernemer. Een maximale geluidscategorie en grote milieucategorie stelt alleen het belang van de individuele ondernemer centraal.

Wat is nu besloten? Het besluit:

Helaas heeft bovenstaand idee de eindstreep niet gehaald.
De raad heeft besloten om het bestemmingsplan op een aantal mindere punten aan te passen: a) De geluidscontour en milieucategorie voor het oude munitiebunker park is iets verlaagd. Dit is het gebied dat direct tegen de Lonnekerberg aan ligt en dat na de oorlog is onteigend.
b) De raad heeft een amendement aangenomen waardoor er op het gehele terrein ook bij evenementen niet met door verbrandingsmotoren aangedreven voertuigen gecrost mag worden.

c) De raad heeft besloten om, naast de geluidszone voor dagelijks gebruik, ook nog 12 grote evenementendagen toe te staan waarbij nog meer geluid mag worden gemaakt. Wel wordt daar een differentiatie in aangebracht. Er mogen vier evenementendagen komen tot 70 dB(A) op de gevel van het dichts bij zijnde huis (vergelijkbaar met het geluidsniveau van het Airforcefestival), vier evenementendagen tot 65 dB(A) en 4 tot 60 dB(A) op de gevel van de dichtst bij zijnde woning.

Tijdens de raadsvergadering werden amendementen ingediend met wijzigingen om de geluidscontour en de milieucategorie naar beneden te brengen. Deze amendementen waren ondertekend door: Groen Links, CDA, SP, Enschede Anders en de PvdA. Een ruime meerderheid dus en inclusief de collegepartij CDA.
Wethouder van Agteren, sterk ondersteund door de Burgemeester van Veldhuizen, dreigde dat er claims door de ondernemer ingediend zouden worden. Een volstrekt irrelevant argument omdat deze claim nooit door de rechter toegekend kan worden. De raad is eerder altijd door het college van B&W voorgehouden dat de raad bij de keuze voor het definitieve bestemmingsplan altijd het laatste woord zou hebben. In de raadsvergadering is daar door Groen Links ook op gewezen. Na die onterechte argumentatie van de wethouder en de burgemeester en na fractieoverleg trok het CDA zich terug. D66 was –net als Burgerbelangen- van begin af aan niet van plan iets aan de geluidsoverlast te doen. Daardoor zal ons dorp en de wijde omgeving van de Lonnekerberg de komende jaren te maken krijgen met overlast. Veel meer dan bij het Hulsbeek en het Rutbeek. Een onaangename verassing voor ons.
D66 heeft als argument aangevoerd dat bij herzien (verkleinen) van de geluidscontour de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het bestemmingsplan opnieuw uitgevoerd moeten worden. Dit is een onterecht argument. Wanneer de contour verkleind wordt geeft dat minder overlast waardoor nieuwe onderzoeken over eventuele schade natuurlijk niet nodig zijn. Minder geluid is immers minder overlast.

De samenwerkende organisatie van buurtbewoners en milieuorganisaties zijn ronduit teleurgesteld. Teleurgesteld dat de VVD, Burgerbelang en CU nooit van plan zijn geweest om iets wezenlijks te veranderen aan het bestemmingsplan en het CDA na een schorsing toch besloot hun steun aan het amendement weer in te trekken. Ook het ontbreken van steun van D66 heeft ons onaangenaam verrast en erg teleurgesteld. Steun kwam er van Enschede Anders, Groen Links, SP en de PvdA.
Als belangrijke oorzaak van de ommezwaai van CDA en het gebrek aan daadkracht bij D66 zien wij het dreigement van de ondernemer, ondersteund door de wethouder en de Burgemeester. Zo’n dreigende buurman belooft niet veel goeds.