Logo Stichting Lonnekerberg

Open brief aan College B&W Enschede over evenementen na uitspraak RvS

 

19072019 open brief college

page1image3796051568page1image3796051904page1image3796060128

Open brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede

Enschede, 19 juli 2019

Geacht College,

Uit de media begrijpen wij dat u overweegt om de benodigde omgevingsvergunningen te verstrekken aan de organisatoren van de festivals “Onder de Radar” en “AIRFORCE Festival” op het evenemententerrein Vliegveld Twenthe.

Woensdag 17 juli 2019 heeft de Raad van State het bestemmingsplan dat deze evenementen mogelijk maakte vernietigd. Het hoogste rechtsorgaan heeft daarmee geconcludeerd dat de door u gezochte balans tussen economie en natuur in het bestemmingsplan niet is gevonden.

U zou volgens de media een positieve grondhouding hebben ten aanzien van het verstrekken van de vergunningen voor deze evenementen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat u op deze wijze voorbij wilt gaan aan de uitspraak van de Raad van State, het hoogste bestuurlijke rechtscollege.

Wij hadden verwacht dat u, geconfronteerd met dit dilemma, contact met ons zou opnemen. Wij hebben immers steeds geprobeerd een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Deze positieve grondhouding hebben wij nog steeds.

Wij vragen u om publiek te maken dat de vergunningen voor de evenementen niet verleend zullen worden. De opbouw lijkt immers al zonder de vereiste vergunningen begonnen te zijn.

Hoogachtend,

Stichting Lonnekerberg en omgeving (StiL)

Secretariaat:
Dr. P.D.L.P.M. van der Valk,
Bergweg 261
7524 CV LONNEKER
e-mail: stichtinglonnekerberg@gmail.com06 – 19000072

page1image3796180960

G.J.M. Takkenkamp, voorzitter

Wij geven de natuur een stem 1

page2image3755854384page2image3797060608page2image3797092640

Stichting Lonneker Land

Secretariaat
G.M.H. van de Velde,
Vincent van Goghlaan 20,
7545 RN Enschede.
e-mail: secr.LL@lonnekerland.nl053 – 434 53 95

Secretariaat:
Langestraat 24, kamer 92 7511 HC ENschede

page2image3797090896

H. Wallinga, voorzitter

Natuur en Milieuraad Enschede

page2image3797098528

R. Kristelijn, voorzitter

Wij geven de natuur een stem 2

Open brief aan College B&W Enschede over evenementen na uitspraak RvS

“De natuur heeft gewonnen, gelukkig.” Zo reageert Geertjan Takkenkamp, voorzitter van Stichting Lonnekerberg op de uitspraak van de Raad van State. Vandaag werd er een streep gezet door een deel van de plannen om evenementen te organiseren en bedrijven te plaatsen op het middelste gedeelte van de voormalige vliegbasis Twenthe vanwege de uitstoot van stikstof.

“We zijn in het gelijk gesteld door de hoogste bestuursrechter en die is met ons van mening dat deze plannen niet kunnen. Dat de gemeente en provincie een hypotheek nemen op de natuur en dat dit niet zomaar kan.”

Takkenkamp is blij dat de plannen door de hoogste bestuursrechter zijn ‘vernietigd’. “Dat betekent dat ze niet meer bestaan. Dus dat is prachtig. Daar hebben we samen voor gestreden met de Stichting Lonneker Land en Stichting Natuur en Milieuraad Enschede. Met z’n drieën hebben we voor de natuur gevochten en dat heeft uiteindelijk een goed einde.” (van RTV Oost)

Uitspraak Raad van State op beroep o.a. Stil op bestemmingsplan.

Zie hier het bericht van RTV Oost van 17 juli 2019

Zie hier het bericht in Tubantia van 17 juli 2019

Volkskrant van 17 juli 2019 over uitspraak Raad van State

NRC van 17 juli 2019 over vernietiging bestemmingsplan

Nieuwsuur over besluit Raad van State ivm stikstof 17 juli 2019

Uitspraak Raad van State. De natuur heeft gewonnen!

Reekalfje geboren op de Lonnekerberg!

 

Handig hulpmiddel om 5 soorten vleermuizen te herkennen.

zoogdierkaart-digitale-verspreiding-vleermuizen

 

 

 

5 soorten vleermuizen herkennen.

 

We hebben met z’n allen het fietspad over de Bergweg opgeknapt. Het is elk jaar weer een gezellig activiteit, samen met betrokken buurtbewoners. Het fietspad kan er weer een jaartje tegen!

 

IMG_8212

 

IMG_8211

IMG_8207

IMG_8209

 

IMG_8206

IMG_8205

Fietspad ligt er weer mooi bij.

 

Op zondag 30 december 2018 organiseert StiL haar traditionele winterwandeling over de Lonnekerberg. De lengte is 5-6 km.

Start tussen 13.00 en 15.00 uur. Dit keer vanaf de Bergweg hoek Prins Bernhardpark. De Lönnke Bloazers zijn weer van de partij.

Er is halverwege de wandeling een rustpunt ingericht waar koffie en chocolademelk te krijgen zijn. Denk aan goed schoeisel want het kan door de langdurige regen soms modderig zijn!

Iedereen is welkom. Meedoen is gratis. Tevoren inschrijven hoeft niet, mag wel met een mail aan stichtinglonnekerberg@gmail.com.

 

Midwinterwandeling 30 december 2018

 

Fijn om dit goede nieuws te lezen!

‘Uitgestorven’ weidesprinkhaan gespot op Lonnekerberg.

 

Uitgestorven weidesprinkhaan gespot op de Lonnekerberg!

Uit de Tubantia van 17 aug. 2018

Gek van de herrie

In De Twentsche Courant Tubantia van 8 augustus staat dat er 28 klachten waren binnengekomen over het Airforce Festival op zaterdag 4 augustus, waarop een woordvoerder van de gemeente verklaarde ‘dat gezien de bebouwingsdichtheid rondom het vliegveld, het niet ondenkbaar is dat het geluid in de omgeving hoorbaar is’.

Ik was voornemens ’s avonds met bezoek lekker buiten onder de bomen te gaan zitten, maar daar leek het overdag al niet op en ’s avonds helemaal niet.

Je werd gek van de herrie en dat op ten minste 3000 meter afstand van het terrein.

Kennissen fietsten in Twekkelo, bij het Johanneskerkje, en dachten dat er op de UT een feest was, maar nee het was het Airforce Festival op ruim 6 kilometer afstand. Aan de Lonnekerweg tegen Glanerbrug hoorde ik dat men eveneens van ellende naar binnen was gegaan.

Vraag: moet half Enschede, en mogelijk ook Oldenzaal, gebukt gaan onder deze idioterie? Door wie is deze ‘norm’ bepaald? Wat wordt er onder de omgeving verstaan?

Als dat door dezelfde ‘deskundigen’ is gedaan als die welke indertijd de voorlichting in het gemeentehuis gaven, dan weet ik het wel.

Hebben we ons al eens gerealiseerd dat geluid en licht fysiek een grote overeenkomst vertonen?

We kunnen een tafel verlichten door er een auto met groot licht aan voor te zetten, zodat de volgende paar honderd meter ook verlicht zijn.

Een bescheiden armatuur met een goede lamp erboven verlicht de tafel zeker zo goed, maar geeft geen overlast in de omgeving.

J.G.Bult,

Lonneker

Ingezonden brief: Gek van de herrie.

Bestemmingsplan vliegveld.

Op 12 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de voormalige vliegbasis aangenomen. Wat is er afgelopen jaren gebeurd, wat is er besloten?

Voorafgaand:

In juni 2016 is het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Het betrof zowel de Noordkant met het vliegveld en het bedrijventerrein, als het Middengebied met de nieuw aan te leggen natuur en het evenemententerrein. Vooral over het evenemententerrein hebben veel dorpsbewoners en organisaties zienswijzen ingediend. De belangrijkste bezwaren in de zienswijzen betroffen vooral de te verwachten overlast van geluid, de achteruitgang van ons woongenot, de verkeersafwikkeling rond het evenemententerrein en de bedreiging van recreatie- en natuurwaarden.

Daarna werd het lange tijd stil vanuit de kant van onze gemeente. In tegenstelling tot wat de wethouder zegt hebben de organisaties die zienswijzen hebben ingediend over de inhoud bestemmingsplan, waaronder StiL, Lonnekerland, Dorpsraad, Groenberaad en Landschap Overijssel, slechts een paar weken voor 12 maart overleg over de inhoud van het bestemmingsplan gehad. Ook kregen we toen pas antwoord op de in 2016 ingediende zienswijzen. Wij hebben dat ronduit als teleurstellend ervaren. Achteraf kunnen we ook stellen dat wij daardoor de raadsleden niet optimaal hebben kunnen informeren over de inhoud, de nadelen en gevolgen van het bestemmingsplan voor de omgeving (dorp en natuur). Met name waar het de geluidsproductie betreft, een zeer ingewikkelde materie. Mede ook door de vaak onduidelijke en verwarrende informatie van de gemeente zijn ook bij raadsleden veel misverstanden ontstaan. De organisaties hebben daarom steeds weer raadsleden moeten informeren en halve informatie moeten aanvullen. Er kan in dit dossier dan ook absoluut niet gesproken worden van een optimaal proces van voorbereiding en besluitvorming.

Gesprekken met politieke partijen.

StiL heeft met bijna alle partijen, rondleidingen in de omgeving en/of gesprekken gevoerd. Burgerbelangen, de partij die zegt op te komen voor de burger, en VVD lieten weten dat zij te druk waren en zagen geen kans om tijd vrij te maken. Met alle andere partijen is zeer constructief overleg geweest. Wij kregen signalen dat men zich ook zorgen maakte over de enorme geluidscontour die buiten het evenemententerrein komt te liggen en de zware milieucategorie die wordt toegestaan. De geluidsruimte die hierdoor ontstaat mag de ondernemer straks dagelijks ‘vullen’ met geluid.
Een week voor de raadsvergadering kwam steeds meer het beeld naar voren dat het begrip “organisch ontwikkelen” ook kan inhouden dat er een veel te ruime vergunning zou worden verstrekt, wat kan leiden tot ongewenste ontwikkelingen. De ondernemer wil niet aangeven welke activiteiten hij wil gaan uitvoeren. Het niet vertellen wat hij gaat doen zorgt er bovendien voor dat er achterdocht ontstaat over zijn bedoelingen. Als de vergunning eenmaal is afgegeven kan de gemeente het niet meer terugdraaien. Om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen is het beter een kleinere geluidscontour te vergunnen en deze later te vergroten als de noodzaak daartoe wordt aangetoond.
Een kleinere geluidscontour stelt het belang van burgers en omwonenden centraal, terwijl er wel voldoende ruimte wordt geboden aan de ondernemer. Een maximale geluidscategorie en grote milieucategorie stelt alleen het belang van de individuele ondernemer centraal.

Wat is nu besloten? Het besluit:

Helaas heeft bovenstaand idee de eindstreep niet gehaald.
De raad heeft besloten om het bestemmingsplan op een aantal mindere punten aan te passen: a) De geluidscontour en milieucategorie voor het oude munitiebunker park is iets verlaagd. Dit is het gebied dat direct tegen de Lonnekerberg aan ligt en dat na de oorlog is onteigend.
b) De raad heeft een amendement aangenomen waardoor er op het gehele terrein ook bij evenementen niet met door verbrandingsmotoren aangedreven voertuigen gecrost mag worden.

c) De raad heeft besloten om, naast de geluidszone voor dagelijks gebruik, ook nog 12 grote evenementendagen toe te staan waarbij nog meer geluid mag worden gemaakt. Wel wordt daar een differentiatie in aangebracht. Er mogen vier evenementendagen komen tot 70 dB(A) op de gevel van het dichts bij zijnde huis (vergelijkbaar met het geluidsniveau van het Airforcefestival), vier evenementendagen tot 65 dB(A) en 4 tot 60 dB(A) op de gevel van de dichtst bij zijnde woning.

Tijdens de raadsvergadering werden amendementen ingediend met wijzigingen om de geluidscontour en de milieucategorie naar beneden te brengen. Deze amendementen waren ondertekend door: Groen Links, CDA, SP, Enschede Anders en de PvdA. Een ruime meerderheid dus en inclusief de collegepartij CDA.
Wethouder van Agteren, sterk ondersteund door de Burgemeester van Veldhuizen, dreigde dat er claims door de ondernemer ingediend zouden worden. Een volstrekt irrelevant argument omdat deze claim nooit door de rechter toegekend kan worden. De raad is eerder altijd door het college van B&W voorgehouden dat de raad bij de keuze voor het definitieve bestemmingsplan altijd het laatste woord zou hebben. In de raadsvergadering is daar door Groen Links ook op gewezen. Na die onterechte argumentatie van de wethouder en de burgemeester en na fractieoverleg trok het CDA zich terug. D66 was –net als Burgerbelangen- van begin af aan niet van plan iets aan de geluidsoverlast te doen. Daardoor zal ons dorp en de wijde omgeving van de Lonnekerberg de komende jaren te maken krijgen met overlast. Veel meer dan bij het Hulsbeek en het Rutbeek. Een onaangename verassing voor ons.
D66 heeft als argument aangevoerd dat bij herzien (verkleinen) van de geluidscontour de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het bestemmingsplan opnieuw uitgevoerd moeten worden. Dit is een onterecht argument. Wanneer de contour verkleind wordt geeft dat minder overlast waardoor nieuwe onderzoeken over eventuele schade natuurlijk niet nodig zijn. Minder geluid is immers minder overlast.

De samenwerkende organisatie van buurtbewoners en milieuorganisaties zijn ronduit teleurgesteld. Teleurgesteld dat de VVD, Burgerbelang en CU nooit van plan zijn geweest om iets wezenlijks te veranderen aan het bestemmingsplan en het CDA na een schorsing toch besloot hun steun aan het amendement weer in te trekken. Ook het ontbreken van steun van D66 heeft ons onaangenaam verrast en erg teleurgesteld. Steun was er van Enschede Anders, Groen Links, SP en PvdA.
Als belangrijke oorzaak van de ommezwaai van CDA en het gebrek aan daadkracht bij D66 zien wij het dreigement van de ondernemer, ondersteund door de wethouder en de Burgemeester. Zo’n dreigende buurman belooft niet veel goeds.

Bestemmingsplan: wat is er gebeurd en besloten?

 

Het wordt een traditie. Voor de derde keer vindt de “Recreatieloop Lonnekerberg” plaats, een week voor de Enschede Marathon, op 15 april. Het is een mooie (laatste) voorbereiding voor dit grote evenement een week later. Het is een ontspannen loop, we gebruiken geen klok.

Er wordt gelopen door de prachtige omgeving van Lonneker. Over de Bergweg, het Lonnekerberg bos, de nieuwe natuur van het vliegveld en over de Es weer naar het dorpsplein.

Na afloop is er een broodje met bal gehakt bij hotel Savenije. Ben je vegetariër? Laat het ons via de mail tijdig weten dan zorgen wij voor een vegetarisch alternatief: stichtinglonnekerberg@gmail.com.

Deelname kost 8,50. De opbrengst van deze loop komt ten goede aan het opknappen van het fietspad op de Lonnekerberg dat door de buurt daar is aangelegd.

Recreatieloop Lonnekerberg 10 km.
Start: Dorpsplein Lonneker
15 april. Starttijd 10.30
Inschrijven via: www.inschrijven.nl (t/m 13 april)

De startnummers zijn vanaf 13 april af te halen bij Run Enschede, de Heurne 32 in Enschede of ’s morgens om 10.00 uur op het Dorpsplein in Lonneker.